Algemene Verkoopvoorwaarden

 1. Algemeen
  Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing op al onze aanbiedingen, verkoopovereenkomsten en leveringen en zijn de inkoopvoorwaarden van de koper uitgesloten.
 2. Totstandkoming van de overeenkomst
  Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Het koopcontract komt tot stand d.m.v. de bestelling van de koper en onze opdrachtbevestiging. Indien de bevestiging van de bestelling afwijkt is deze als een nieuwe vrijblijvende aanbieding te beschouwen.
 3. Productkwaliteit, monsters, garanties
   1. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, blijkt de kwaliteit van het product uit onze productspecificaties.
   2. Eigenschappen van monsters zijn pas bindend indien zij uitdrukkelijk als zodanig zijn overeengekomen.
   3. Informatie over kwaliteit en houdbaarheid e.d. zijn pas bindend indien zij als zodanig zijn genoemd en overeengekomen zijn.
 4. Advies
  Advies voor toepassingen geven wij zo goed mogelijk. Alle verklaringen en inlichtingen over geschiktheid en toepassing van onze producten zijn echter vrijblijvend en ontheffen de koper niet van eigen controles en proeven.
 5. Prijzen
  Indien wij in de tijd tussen sluiting van de overeenkomst en levering onze prijzen voor de te leveren producten of de betalingscondities in het algemeen veranderen, zijn wij bevoegd de op de dag van levering van toepassing zijnde prijzen of betalingscondities te handhaven. In het geval van een prijsverhoging is de koper gerechtigd, binnen 14 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging de overeenkomst te ontbinden.
 6. Levering
  Levering geschiedt volgens de overeengekomen betalingsconditie. Voor de interpretatie hiervan verwijzen wij naar de op de dag van sluiten van de overeenkomst van toepassing zijnde versie van de INCOTERMS.
 7. Transportschade
  Reclamatie wegens transportschade dient de koper onmiddellijk tegenover de transporteur te melden met een kopie voor ons binnen de hiervoor gebruikelijke termijnen.
 8. Inachtneming van wettelijke bepalingen
  Indien niet anders is overeengekomen is de koper verantwoordelijk voor het in acht nemen van wettelijke en overheidsbepalingen betreffend invoer, transport, opslag en toepassing van de goederen.
 9. Betaling
   1. Het niet betalen van de koopsom op de vervaldag leidt automatisch tot verzuim; de daaruit voortvloeiende schade zal door ons kunnen worden verhaald op de verzuimende partij of zijn belangenbehartiger.
   2. Bij achterstallige betaling zijn wij bevoegd een rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen gelijk aan 8%- punten boven de basisrentevoet, die van toepassing is op de dag van ingang van de betalingsachterstand, van de Europese Centrale Bank.
   3. Alle kosten om de vordering te innen, inclusief de incassokosten, komen ten laste van de koper.
 10. Klachten
  1. Gebreken van de producten dienen binnen 4 weken na ontvangst van de goederen aan ons te worden gemeld. De melding dient schriftelijk te worden gedaan en aard en omvang van de gebreken dienen nauwkeurig omschreven te worden.
  2. Vertonen de producten gebreken en heeft de koper dit aan ons gemeld zoals bij 10.1. staat beschreven, dan dient de koper met het volgende rekening te houden:
    • Wij hebben recht de gebreken te verhelpen of aan de koper producten te leveren die vrij van gebreken zijn en op die manier alsnog aan onze contractuele plichten te voldoen.
    • Het is ons toegestaan twee pogingen te doen om op de zoals bij 10.2.a genoemde manier alsnog aan onze contractuele plichten te voldoen. Indien wij desondanks niet voor een tevredenstellende oplossing kunnen zorgen mag de koper de overeenkomst ontbinden of een korting op de koopprijs eisen.
    • Voor aanspraken op schadevergoeding verwijzen wij naar artikel 11. 3. Aanspraken vanwege gebreken verjaren na afloop van een jaar na levering van de producten.
 11. Aansprakelijkheid
  1. Wij zijn uitsluitend verantwoordelijk voor zover deze aansprakelijkheid uit de wet voortvloeit.
  2. Wij vervaardigen zelf geen producten en laten uitsluitend op basis van de opgegeven orders bij derden produceren, iedere aansprakelijkheid is daarom uitgesloten. Voor een eventuele claim op basis van productaansprakelijkheid verwijzen wij u direct door naar de producent van dat betreffende product.
  3. Wij zijn niet aansprakelijk voor klachten betreffende manco’s, verkeerde opmaak, gewichten, aantallen of betreffende de emballage, alle producten worden door derden geproduceerd. Op aanvraag kunnen wij u de algemene verkoopvoorwaarden van de voor ons producerende bedrijven doen toekomen.
  4. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan uit producten waarvan de koper de inhoud en/of originele verpakking vervangt, wijzigt of beschadigt.
  5. In het geval van een toerekenbare tekortkoming van contractuele verplichtingen beperkt de verplichting tot schadevergoeding zich tot maximaal de opdrachtsom die rechtstreeks uit het contract blijkt.
 12. Verrekenen
  Het verrekenen van bedragen door de koper is alleen toegestaan als het gaat om onbetwiste of rechtsgeldige aanspraken.
 13. Zekerheidsstelling
  Indien wij gegronde vrees hebben dat de koper zijn betalingsverplichtingen niet zal nakomen zijn wij bevoegd verleende betalingstermijnen te herroepen en verdere leveringen afhankelijk te maken van voorafbetalingen of van het stellen van deugdelijke zekerheden door de koper.
 14. Eigendomsvoorbehoud
   1. De goederen blijven tot de volledige betaling van de koopprijs ons eigendom.
   2. Wij kunnen op grond van het eigendomsvoorbehoud de producten terugeisen, ook als wij de overeenkomst niet laten ontbinden.
 15. Verbod zekerheidsoverdracht
  Het is de koper niet toegestaan de goederen geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden of het eigendom daarvan over te dragen buiten de normale bedrijfsuitoefening totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
 16. Overmacht
  Alle gebeurtenissen en omstandigheden die ons niet toe te rekenen zijn, zoals bijvoorbeeld natuurrampen, oorlog, werkstakingen, gebrek aan hulpstoffen en energie, transportmoeilijkheden, bedrijfsstoringen, schade door brand en explosie, beschikkingen van hoger hand, zullen ons vrijstellen van onze contractuele plichten voor de duur van de storingen en de omvang van hun gevolgen. Dit is ook van toepassing indien de gebeurtenissen en omstandigheden het laten plaatsvinden van de desbetreffende transactie blijvend onrendabel maken of bij onze leveranciers voorkomen. Wanneer deze gebeurtenissen langer dan 3 maanden duren zijn wij bevoegd het contract te ontbinden.
 17. Geschillenbeslechting
  Geschillen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter in het arrondissement waar wij onze zetel hebben – of volgens onze keuze – de bevoegde rechtbank van de koper.
 18. Toepasselijk recht
  Op de contractbetrekkingen is het Nederlandse recht van toepassing met inbegrip van het Weens Uniform Kooprecht van 11 april 1980 betreffend contracten over internationale handel (CISG), onafhankelijk ervan of de koper gezeteld is in een CISGcontract staat of niet.
 19. Taal
  De Algemene Verkoopvoorwaarden worden in de Nederlandse taal uitgegeven. Indien de koper de Algemene Verkoopvoorwaarden in een andere taal wenst te ontvangen, geschiedt dit alleen ter vergemakkelijking van de verstaanbaarheid. Bij interpretatieverschillen is de Nederlandse tekst van toepassing.

A translation of these General Conditions of Sale in the English language is available upon request. The Dutch version however will be decisive. Une traduction de ces Conditions Générales de Vente en français est disponible sur demande. La version néerlandaise sera néanmoins décisive. Eine Übersetzung dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen steht auf Anfrage zur Verfügung. Die Niederländische Version ist jedoch die Entscheidende.

De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Alkmaar.

Uitgave: januari 2004